Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatste wijziging: 26/10/2021

Artikel 1: toepassingsgebied en onderwerp

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop door elke niet-professionele particulier (hierna “de koper” genoemd) op de website www.nutergia.be (hierna “de website” genoemd) met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden door VECTIBEL - Rue de la Science 1, 1400 Nijvel - BELGIË, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Brussel onder het nummer 006 380 042 00033 en die de website www.nutergia.be beheert (hierna “de verkoper” genoemd).

Elke bestelling via de website van de verkoper impliceert dat de koper deze voorwaarden aanvaardt. De koper aanvaardt dan ook zonder voorbehoud dat deze voorwaarden in hun geheel op hem van toepassing zijn en voorrang hebben op enige clausule in enig document of voorwaarden van de koper of van derden en de volledige contractuele relatie tussen de partijen omschrijven.

Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden afgeweken door een schriftelijke overeenkomst die door de partijen wordt ondertekend en aanvaard.

Indien een clausule van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig of niet conform de wet zou worden verklaard (om welke reden dan ook), zal deze nietigheid geen invloed hebben op de overige clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die van toepassing zullen blijven. De partijen (de verkoper en de koper) verbinden zich ertoe deze clausule zo snel mogelijk te vervangen door een geldige clausule met dezelfde strekking.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de inhoud van de AV op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken, op eigen initiatief.

Om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen, raadt de verkoper de kopers aan de AV te herlezen wanneer zij een bestelling plaatsen op de website. Elke bestelling geeft aanleiding tot aanvaarding van de AV, met dien verstande dat de bestelling onderworpen is aan de AV die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 2: vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens

De noodzakelijke persoonlijke of vertrouwelijke gegevens die via de website van kopers worden verzameld bij het plaatsen van een bestelling, worden opgenomen in ons klantenbestand. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te verwerken en onze commerciële relatie te beheren.

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet nr. 7817 van 6 januari 1978, alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 bekend als “AVG”, beschikt u over een recht van toegang, verzet, rectificatie, beperking, portabiliteit en schrapping van gegevens die op u betrekking hebben.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door een eenvoudige brief te zenden, vergezeld van een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs, naar het adres van de hoofdzetel: Laboratoire Nutergia BP 52 12700 CAPDENAC, Frankrijk, in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is via de volgende link:

Artikel 3: specificaties met betrekking tot de op de website verkochte producten

De producten die te koop worden aangeboden op de website https://www.nutergia.be (de “website”) of in de catalogus (hierna “de catalogus” genoemd) zijn voedingssupplementen die bedoeld zijn om te worden gebruikt als aanvulling op een normale voeding (hierna de “producten” genoemd).

De producten zijn een geconcentreerde bron van voedingsstoffen of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect, alleen of met elkaar gecombineerd, en kunnen in geen geval een gevarieerde en evenwichtige voeding vervangen.

De producten zijn in geen geval geneesmiddelen. Zij zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling of ter voorkoming of genezing van een ziekte. De koper moet een arts raadplegen om professioneel advies in te winnen voor elk gezondheidsprobleem of vermoedelijk gezondheidsprobleem.

De voornaamste kenmerken van de producten en met name, in voorkomend geval, de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of inhoud, alsmede de specifieke samenstellingen van de producten, zijn die welke op de website of in de catalogus worden gepresenteerd. De koper wordt verzocht deze aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De klant dient in het bijzonder rekening te houden met eventuele allergenen die in bepaalde producten aanwezig zijn.

De keuze en aankoop van een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. De koper moet de beschrijving van elk product raadplegen om de eigenschappen, de essentiële kenmerken en de leveringstermijnen ervan te kennen.

Artikel 4: aanbiedingen

De op de website gepubliceerde aanbiedingen in de productfiches of op andere media gaan steeds vergezeld van een volledige en gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten, hun samenstelling, hun gebruiksdoeleinden en eventuele contra-indicaties. Deze beschrijving stelt de klant in staat over een getrouwe en volledige beschrijving van de aangeboden producten te beschikken alvorens tot aankoop over te gaan.

Dit is een middelenverbintenis en in geval van een kennelijke vergissing in de beschrijving van de producten is de verkoper niet verplicht om het product te leveren. (Vergissen is menselijk.)

Als een aanbod tijdelijk is of aan bijzondere voorwaarden onderworpen is, wordt dit altijd duidelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: bestelprocedure

1. Elke koper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij via de website van de koper verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of wanneer hij contact legt.

2. De verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) wanneer de koper bij het plaatsen van een bestelling onjuiste informatie verstrekt. In ieder geval is de schade beperkt tot de waarde van de bestelling.

3. Het bestelproces op de website van de koper verloopt in de volgende stappen:

 • Bestellingen kunnen alleen op de website worden geplaatst via de pagina's https://www.nutergia.com/be/fr/nos-complements-alimentaires en https://www.nutergia.com/be/nl/onze-voedingssupplementen en de pagina's van elk product.
 • b/ Het aanmaken van een account is verplicht voor de registratie en verwerking van uw bestelling door onze diensten.
  De koper kan een account aanmaken:
  • ofwel door te klikken op het icoon Mijn account. Hij moet de volgende velden invullen: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord.
  • Of na het selecteren van de producten, alvorens de bestelling te bevestigen.
 • • c/ Om een bestelling te plaatsen, moet de koper het (de) gewenste product(en) selecteren via de productpagina en deze aan zijn winkelmandje toevoegen door erop te klikken en de gewenste hoeveelheid te kiezen.
 • • d/ Zodra de bestelling(en) is/zijn geselecteerd, klikt de koper die de bestelling wil afronden op het icoontje van het winkelmandje dat hem/haar toegang geeft tot de overzichtspagina van de bestelling.
 • • e/ Als de koper wil overgaan tot de aankoop, bevestigt hij/zij de bestelling via de knop “Bestellen”. De koper wordt naar de klantenruimte geleid. Als hij/zij nog geen account heeft geopend, wordt de koper verzocht er een aan te maken.
 • • f/ De koper vult vervolgens zijn/haar persoonlijke gegevens in en de leverings- en facturatiegegevens indien het factuuradres verschillend is.
 • • g/ De koper kiest vervolgens zijn leveringswijze.
 • • h/ De koper krijgt toegang tot de samenvatting van zijn/haar bestelling. Om de bestelling af te ronden, moet de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden (door een vakje aan te vinken) evenals het privacy- en cookiebeleid van de verkoper en vervolgens klikken op de knop “Verdergaan met betalen”.
 • • i/ Deze laatste stap, omschreven onder punt h, maakt de bestelling definitief voor de koper. Zodra de bestelling via de website op de in de vorige paragrafen beschreven wijze is geplaatst, wordt deze ook voor de verkoper definitief wanneer hij van zijn betalingsdienstaanbieder de goedkeuring van de transactie (betaling) ontvangt. (In dit geval is dat via Mollie).

4. Zodra de verkoper de bevestiging van betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een e-mail (via het adres dat hij heeft opgegeven) met de bevestiging van zijn bestelling, een overzicht van de bestelde producten en, als bijlage, een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden in een formaat dat de klant gemakkelijk kan opslaan of afdrukken (bv. pdf).

Artikel 6: prijzen

Tijdens de vermelde geldigheidsduur van de aanbieding worden de prijzen van de via de website aangeboden producten niet verhoogd, tenzij de prijzen worden gewijzigd ten gevolge van wijzigingen in btw-tarieven of andere geldende dwingende wetgeving.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, verstuurd vanuit Nijvel, inclusief standaardverpakking.

De op de website vermelde prijzen zijn gegarandeerd op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De prijzen worden uitgedrukt in euro, zijn geldig op het hele grondgebied en inclusief de plaatselijke btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de producten die door de verkoper op zijn website worden verkocht.

Artikel 7: betaling

7.1 - Betaalmiddelen

De koper garandeert aan de verkoper dat hij de houder is van het betaalmiddel dat gebruikt wordt om een bestelling op de website te plaatsen. Indien dit niet het geval is, garandeert de klant dat hij de toestemming heeft van de houder van het betaalmiddel dat hij gebruikt heeft om de bestelling te plaatsen.

De klant kan met de volgende betaalmiddelen betalen:

Carte Bleue, Visa, MasterCard, American Express Paypal, Apple pay

7.2 - Betaalwijzen

Betaling geschiedt uitsluitend met de betaalmiddelen die door de verkoper aan de koper ter beschikking zijn gesteld. Aangezien alle prijzen in euro's worden weergegeven, moeten bestellingen in dezelfde valuta worden betaald, inclusief alle belastingen en heffingen. De koper draagt alle bijkomende kosten voor douanerechten, evenals alle bijkomende kosten die door zijn bank of financiële instelling worden aangerekend in verband met de bestelling.

Zodra de betaling is goedgekeurd, zal de bestelling door de verkoper worden uitgevoerd. In overeenstemming met de in artikel 5 beschreven bestelprocedure.

7.3 - Veiligheid

De verwerking van met een betaalkaart betaalde bestellingen op onze website is volledig beveiligd. Bij deze wijze van betaling wordt u gedebiteerd op het moment van betaling van uw bestelling.

De website van de verkoper is gebaseerd op het Mollie-bankingplatform. Uw gegevens worden dus gecodeerd door het SSL-certificaat dat maximale veiligheid garandeert.

Artikel 8 - Voorwaarden voor de geldigheid van bestellingen, annuleringen door de verkoper en overdracht van eigendom

De aankoop van producten is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen voor persoonlijk gebruik en verbruik.

De koper verklaart, alvorens een bestelling te plaatsen, dat hij/zij de volledige rechtsbevoegdheid heeft om zich onder deze AV te verbinden, zonder dat de verkoper terzake aansprakelijk kan worden gesteld. De verkoper is geenszins verplicht om de rechtsbekwaamheid van zijn bezoekers en van de kopers na te gaan. Als een persoon die niet handelingsbekwaam is, artikelen op de website bestelt, moeten zijn/haar wettelijke voogden (ouders, voogden, enz.) daarom de volledige verantwoordelijkheid voor deze bestelling op zich nemen en de prijs betalen.

De producten worden eigendom van de koper vanaf het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs en de ontvangst ervan door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling en elke levering op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of weigering van machtiging tot betaling door de officieel erkende en op het internet gebruikelijke bankorganisaties.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een koper voor wie er een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling of voor wie hij frauduleus gedrag van de koper vermoedt.

De informatie die de koper verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersaccount, bij het plaatsen van een bestelling, is bindend voor deze laatste. In geval van een fout in de gegevens van de klant of de ontvanger van de bestelling, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of onmogelijkheid van levering van het (de) bestelde product(en) ten gevolge van onjuiste informatie verstrekt door de koper.

De verkoper kan de geplaatste bestellingen controleren via de klantenservice. Om zich tegen frauduleuze praktijken te beschermen, kan de klantenservice aan de koper alle bewijsstukken vragen die nodig zijn om een verdacht lijkende bestelling te controleren (kopie van identiteitskaart, bewijs van adres, enz.).

De verkoper behoudt zich het recht voor te weigeren een bestelling te honoreren van een koper die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is.

Artikel 9: levering en ontvangst van de artikelen

9.1 Verzendwijzen en leveringskosten

VECTIBEL biedt zijn klanten de volgende leveringswijzen:

Voor België, Luxemburg en Nederland:

• Voor bestellingen van € 30 of meer: Verzending met Bpost - geen verzendkosten.

• Voor bestellingen van minder dan € 30: Verzending met Bpost - Verzendkosten: € 9.

Voor Zwitserland:

• Voor bestellingen van € 60 of meer: Verzending met Bpost - geen verzendkosten.

• Voor bestellingen van minder dan € 60: Verzending met Bpost - Verzendkosten: € 20.

Ter informatie: wij leveren onze producten in België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

Neem voor meer informatie contact op met VECTIBEL: adv@nutergia.be

9.2 Klachten over de vervoerder

De verkoper raadt de koper aan om bij ontvangst bij de vervoerder na te gaan of de bestelling niet beschadigd is.

Indien het pakket waarschijnlijk geopend is, of indien het duidelijke sporen van schade vertoont, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de levering, om protest aan te tekenen en een klacht in te dienen bij de vervoerder.

De klant kan ook een klacht indienen bij de verkoper onder de hierin uiteengezette voorwaarden, die zijn uiterste best zal doen om binnen een redelijke termijn te antwoorden.

9.3 Leveringstermijn

De gemiddelde leveringstermijn bedraagt 2 tot 4 werkdagen vanaf de registratie van de bestelling, indien deze geplaatst is op maandag tot en met vrijdag, vóór 12:00 uur.

De leveringstermijnen beginnen te lopen zodra de bestelling door de verkoper is verzonden. De koper wordt ervan in kennis gesteld dat deze aangegeven levertijden slechts een indicatie zijn en dat zij naar gelang van de omstandigheden kunnen variëren.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L216-2 van het Wetboek van Consumentenrecht heeft de koper, in geval van overschrijding van de wettelijke termijn van 30 dagen, de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en een terugbetaling te vragen, indien, na verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief of per e-mail aan de klantenservice van de verkoper waarin hij verzoekt tot uitvoering van de (reeds betaalde) bestelling, de verkoper dit niet binnen deze nieuwe termijn heeft gedaan. De terugbetaling zal naar keuze van de klant geschieden in de vorm van een creditnota of een terugbetaling, en zal uiterlijk plaatsvinden binnen 14 dagen na het verzoek van de klant om terugbetaling.

In geval van terugzending van het (de) product(en) aan de verkoper door toedoen van de klant (niet afgehaald pakje, fout in het leveringsadres, enz.), moet de koper, afhankelijk van de gekozen methode, de leveringskosten opnieuw betalen om de bestelling opnieuw te laten verzenden door de verkoper.

In geval van vertraging of annulering van de bestelling ten gevolge van een geval van overmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet door de klant worden ingeroepen.

Artikel 10 - Transport

De verpakking van de producten wordt verzorgd door de verkoper, op kosten en voor rekening van de koper.

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, zijn de transport- en afhaalkosten voor rekening van de klant en worden deze op de bestelpagina vermeld en in de definitieve prijs opgenomen.

Het risico van de producten gaat over op de koper zodra de koper de bestelling heeft afgerond. In geval van schade tijdens de levering of van vertragingen is uitsluitend de door de koper gekozen vervoerder aansprakelijk.

Op verzoek van de koper is een aangetekende verzending op zijn kosten mogelijk.

Indien nodig kan de klant zijn verzoeken sturen naar het adres  adv@nutergia.be

Artikel 11: herroepingsrecht

De koper heeft het recht om een bestelling zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen te herroepen. a le droit de se rétracter à la suite de la passation d’une commande, sans avoir à motiver sa

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag van ontvangst door de koper, of door een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, van het (de) bestelde product(en).

Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht kan het herroepingsrecht door de koper niet worden uitgeoefend voor bestellingen betreffende de levering van producten die na de levering niet meer verzegeld zijn en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper eerst VECTIBEL, gevestigd in de Rue de la Science 1, 1400 NIJVEL - BELGIË en bereikbaar op +32 67 33 73 70 (gratis service + prijs van een oproep - maandag tot donderdag van 8.30 uur tot 13 uur en van 13.30 uur tot 18 uur, vrijdag tot 17.30 uur) op de hoogte brengen van zijn beslissing om de desbetreffende bestelling te herroepen door middel van een eenduidige verklaring met als onderwerp “Herroepingsrecht” (bijv. brief per post, fax of e-mail). De klantenservice zal de koper die van dit recht gebruik heeft gemaakt instructies geven voor het terugsturen van de goederen.

Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn wordt nageleefd, moet de koper zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzenden.

In geval van herroeping vergoedt de verkoper de koper het bedrag van zijn bestelling, d.w.z. het bedrag van het (de) artikel(en) dat (die) wordt (worden) herroepen en de leveringskosten voor het verzenden van de bestelling (met uitzondering van de extra kosten die samenhangen met een andere leveringswijze dan de door de verkoper voorgestelde goedkoopste standaardleveringswijze), uiterlijk 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten door de verkoper.

De kosten voor het terugzenden van het (de) herroepen product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in het geval van een duidelijke fout in de bestelling die toe te schrijven is aan de verkoper. Alleen in dit laatste geval draagt de verkoper de directe kosten van de terugzending van het (de) betrokken product(en).

De verkoper zal overgaan tot de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de koper werd gebruikt voor de initiële transactie, zonder dat dit kosten met zich meebrengt voor de koper. VECTIBEL kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van het (de) product(en) die het voorwerp uitmaken van de herroeping, overeenkomstig de bepalingen van artikel L221-24 van het Consumentenwetboek.

De koper moet het (de) nieuwe, ongebruikte product(en) in de originele, ongeopende verpakking(en), samen met alle eventueel aanwezige accessoires, gebruiksaanwijzingen en andere documentatie terugsturen of terugbrengen naar VECTIBEL, op het volgende adres: VECTIBEL - Rue de la Science 1, 1400 Nijvel - BELGIË. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de 14 dagen nadat u ons hebt laten weten dat u de bestelling wenst te herroepen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant het (de) product(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt.

De koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het (de) product(en) die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het (de) product(en) vast te stellen.

A Indien bij ontvangst van het pakket door de verkoper blijkt dat het (de) product(en) door de klant is (zijn) geopend en/of gebruikt, zal de klantenservice niet tot terugbetaling van het (de) product(en) kunnen overgaan. Na deze termijn van 14 dagen, of indien niet aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan, heeft de koper niet langer de mogelijkheid om van de bestelling af te zien en kan de bestelling niet meer worden herroepen.

Download  het herroepingsformulier.

Artikel 12: garantie

12.1 Alle door VECTIBEL verkochte producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie conform de artikelen L.217-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht.

Artikel L.217-4 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht:

“De verkoper levert een goed dat voldoet aan de overeenkomst en is verantwoordelijk voor non-conformiteiten op het moment van de levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elke non-conformiteit met betrekking tot de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd”.

Artikel L.217-5 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht:

“Het goed voldoet aan het contract:

1° Als het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk van een soortgelijk product wordt verwacht en, indien van toepassing:

- indien het overeenstemt met de door de verkoper gegeven omschrijving en het de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een staal of model;

- indien het de kwaliteiten bezit die een koper, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, gerechtvaardigd mag verwachten;

Of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.”

Artikel L.217-12 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht:

“De vordering die voortvloeit uit een non-conformiteit verjaart door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen.”

In het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, informeert de verkoper de klant dat deze:

- beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen;

- kan kiezen tussen terugbetaling of vervanging van het goed, met inachtneming van de in artikel L. 217-9 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht bepaalde kostenvoorwaarden;

- is vrijgesteld van het bewijs van het ontbreken van conformiteit van de goederen gedurende zes maanden na de levering van de goederen. Deze periode wordt vanaf 18 maart 2016 verlengd tot vierentwintig maanden, behalve voor tweedehandsgoederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die eventueel door de verkoper is toegekend.

De klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen om ofwel de verkoop te annuleren ofwel de verkoopprijs te verminderen overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

12.2 De klant geniet eveneens van de garantie tegen verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek:

“De verkoper is gebonden door de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij van die gebreken op de hoogte was geweest.”

Artikel 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek:

« “De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

In het geval bedoeld in artikel 1642-1 moet de vordering op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper kan worden ontheven van de gebreken of van de kennelijke non-conformiteit.”

In het kader van de garantie tegen verborgen gebreken biedt de verkoper, indien er een verborgen gebrek wordt vastgesteld en na bevestiging van het bestaan van het gebrek, naar keuze van de klant:

Ofwel een volledige terugbetaling van de prijs zodra het product werd teruggestuurd,

Of een gedeeltelijke terugbetaling van de prijs indien de klant het gebrekkige product behoudt.

12.3 Om voor deze garanties in aanmerking te komen, moet het product gebruikt zijn in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Aucune garantie ne pourra être réclamée par le Client si le Produit a subi la moindre modification ou si le Produit a été endommagé lors de la livraison ou de son utilisation. Les vices apparents ne peuvent également pas donner lieu à garantie.

De klant kan geen aanspraak maken op garantie indien het product op enigerlei wijze is gewijzigd of indien het product tijdens de levering of het gebruik is beschadigd. Ook zichtbare gebreken geven geen aanleiding tot garantie.

12.4 Hoe retourneert u een product onder garantie.

Indien een koper gebruik wil maken van de garantie op een product, wordt hij verzocht contact op te nemen met de klantenservice van de verkoper zodat deze het adres kan aanduiden waarnaar het product kan worden teruggestuurd om te worden getest. De verzendkosten moeten door de koper worden voorgeschoten. Nadat de klantenservice het product heeft ontvangen en getest zal deze, indien het product onder de garantie valt, overgaan tot de terugbetaling van de door de koper voorgeschoten retourkosten en zal de klantenservice contact opnemen met de koper om mee te delen op welke wijze de garantie zal worden toegepast.

Artikel 13: overmacht en uitsluiting van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper wordt niet ingeroepen in de gevallen waarin de niet-naleving van zijn verplichtingen te wijten is aan een derde partij, zelfs indien deze te voorzien was, of aan de klant, of indien er zich een geval van overmacht heeft voorgedaan overeenkomstig artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting tot levering, worden de volgende beschouwd, naast de redenen die gewoonlijk worden aanvaard door de Franse rechtbanken: handelingen van de regering of de regeringsadministraties, oorlog, onlusten, ongevallen en de onmogelijkheid van bevoorrading. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, voorzienbaar of niet, veroorzaakt door het gebruik van de website.

In ieder geval, indien de aansprakelijkheid van de verkoper te wijten zou zijn aan door de klant geleden schade die uitsluitend kan worden toegeschreven aan het plaatsen van de bestelling, is deze onherroepelijk beperkt tot het bedrag van de bestelling in kwestie die door de koper is betaald.

Indien gebeurtenissen die vallen onder overmacht (of dergelijke) de uitvoering van de bestelling in gevaar brengen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst met de betrokken koper(s) naar eigen goeddunken te beëindigen, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Elke kennisgeving of verzoek tot opzegging krachtens dit artikel kan worden gedaan door het sturen van een eenvoudige e-mail naar het door de koper bij de bestelling opgegeven adres en zal de koper, in voorkomend geval, de voor deze bestelling gemaakte kosten vergoeden met hetzelfde betaalmiddel en, tenzij door de koper anders aangegeven, op de bij de bestelling aangegeven rekening.

Artikel 14: klachten, geschillen en rechtsmacht

Klachten kunnen aan de verkoper worden gericht via het adres adv@nutergia.be

De verkoper verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn (30 werkdagen) te antwoorden.

In geval van een geschil met betrekking tot een bestelling of de interpretatie van deze voorwaarden, en indien het geschil niet in der minne wordt geschikt na indiening van een klacht of, indien van toepassing, door bemiddeling, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Rodez bevoegd om het geschil te beslechten en is in alle gevallen het Franse recht van toepassing.

In het kader van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen kan de koper contact opnemen met de Europese dienst voor consumentenbemiddeling via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

Indien een vordering niet in der minne of via bemiddeling wordt geschikt, kan de koper zijn/haar vordering aanhangig maken bij de hierboven genoemde bevoegde rechtbanken.

Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.