Ogólne Warunki Sprzedaży

Ostatnia zmiana:

Artykuł 1: Zakres i cel

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych przez każdą nieprofesjonalną osobę fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") na stronie internetowej www.nutergia.pl (zwanej dalej "Stroną internetową" lub « Witryną ») w odniesieniu do produktów oferowanych do sprzedaży przez Nutergia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Helenowskiej 1, 05-805 Otrębusy, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700303 i zarządzającą stroną www.nutergia.pl (dalej "Sprzedający").

Każde zamówienie złożone na stronie internetowej Sprzedawcy oznacza akceptację przez Kupującego niniejszych warunków. W związku z tym Kupujący akceptuje bez zastrzeżeń, że niniejsze warunki obowiązują w całości i mają pierwszeństwo przed wszelkimi klauzulami zawartymi w jakimkolwiek dokumencie lub warunkach Kupującego lub osób trzecich i stanowią całość stosunku umownego między stronami.

Odstąpienie od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży może nastąpić wyłacznie w drodze pisemnej umowy podpisanej i zaakceptowanej przez strony.

Jeżeli jakakolwiek klauzula niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) zostanie uznana za nieważną lub niezgodną z prawem (z jakiegokolwiek powodu), nieważność ta nie będzie miała wpływu na pozostałe klauzule niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, które pozostaną w mocy. Strony (Sprzedający i Kupujący) zobowiązują się do jak najszybszego zastąpienia tej klauzuli ważną klauzulą o tym samym celu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści OWS w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, z własnej inicjatywy.

W celu uzyskania informacji o wszelkich takich zmianach, Sprzedawca zaleca Kupującym ponowne zapoznanie się z OWS podczas składania Zamówienia na Stronie internetowej. Każde Zamówienie jest równoznaczne z akceptacją OWS, przy czym Zamówienie podlega OWS obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

Artykuł 2: Poufność i przetwarzanie danych osobowych

Niezbędne dane osobowe lub poufne zebrane od Kupujących za pośrednictwem Witryny podczas składania przez nich zamówienia są rejestrowane w naszym pliku klienta. Dane te są niezbędne do przetwarzania zamówień i zarządzania naszymi relacjami handlowymi.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych nr 7817 z dnia 6 stycznia 1978 r., z późniejszymi zmianami, oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znanym jako "RODO", użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec nich, ich poprawiania, ograniczania, przenoszenia i usuwania.

Aby skorzystać z tych praw, można skontaktować się z nami listownie, załączając kopię przedniej strony dokumentu tożsamości na adres siedziby głównej: Laboratoire Nutergia BP 52 12700 CAPDENAC, zgodnie z naszą Kartą Prywatności dostępną pod następującym linkiem.

Artykuł 3 - Specyfikacje dotyczące produktów sprzedawanych na Stronie internetowej

Produkty oferowane do sprzedaży na stronie internetowej: https://www.nutergia.com ("Strona internetowa") lub w katalogu (zwanym dalej "Katalogiem") są suplementami diety przeznaczonymi do stosowania jako uzupełnienie normalnej diety (zwane dalej "Produktami").

Produkty stanowią skoncentrowane źródło składników odżywczych lub innych substancji o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, pojedynczo lub w połączeniu, i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić zróżnicowanej, zbilansowanej diety.

Produkty nie są w żadnym wypadku produktami leczniczymi. Nie mają one na celu zastąpienia leczenia medycznego ani zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Kupujący jest zobowiązany do skonsultowania się z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej porady w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub podejrzewanego problemu zdrowotnego.

Główne cechy Produktów, a w szczególności, w stosownych przypadkach, specyfikacje, ilustracje i wskazania wymiarów lub pojemności, a także określone składy Produktów, są przedstawione na Stronie internetowej lub w Katalogu. Kupujący jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia. W szczególności Klient musi być świadomy alergenów obecnych w niektórych Produktach.

Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zakup Produktu. Kupujący musi zapoznać się z opisem każdego Produktu, aby dowiedzieć się o jego właściwościach, istotnych cechach i terminach dostawy.

Artykuł 4: Oferty

Ofertom publikowanym na Stronie internetowej w kartach produktów lub na innych nośnikach zawsze towarzyszy kompletny i szczegółowy opis oferowanych produktów, ich składu, przeznaczenia i ewentualnych przeciwwskazań. Opis ten umożliwia Klientowi zapoznanie się z wiernym i kompletnym opisem oferowanych produktów przed podjęciem zobowiązania.

Jest to zobowiązanie o środkach i w przypadku oczywistego błędu w opisie produktów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu (Błąd jest rzeczą ludzką).

Jeśli oferta jest tymczasowa lub podlega specjalnym warunkom, jest to zawsze wyraźnie wskazane w ofercie.

Artykuł 5: Proces składania zamówień

1. Kupujący, niezależnie od tego, kim jest, ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość informacji, które podaje za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedającego podczas składania zamówienia lub kontaktowania się ze Sprzedającym.

2. Sprzedający nigdy nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie lub pośrednie) w przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych informacji w kontekście zamówienia. We wszystkich przypadkach odszkodowanie jest ograniczone do wartości zamówienia.

3. Proces składania zamówienia na stronie Kupującego przebiega w następujących etapach:

a) Zamówienia można składać wyłącznie na stronie internetowej https://www.nutergia.com/pl/pl/nasze-suplementy-diety oraz na stronach poświęconych poszczególnym produktom.

b) Założenie konta jest obowiązkowe, aby zamówienie zostało zarejestrowane i przetworzone przez nasze usługi.

Kupujący może utworzyć konto:

- klikając ikonę Moje konto. Należy wypełnić następujące pola: Nazwa użytkownika, Imię, Nazwisko, Adres e-mail i Hasło.

- lub po wybraniu produktów w celu potwierdzenia zamówienia.

c) Aby złożyć zamówienie, Kupujący musi wybrać żądany produkt (produkty) za pomocą karty produktu i dodać go do koszyka, klikając go i wybierając żądaną ilość.

d) Po wybraniu zamówienia (zamówień) Kupujący, który chce sfinalizować swoje zamówienie, klika ikonę koszyka, która daje dostęp do strony podsumowania zamówienia.

e) Jeśli Kupujący chce kontynuować zakup, potwierdza swoje zamówienie za pomocą przycisku "Do kasy". Kupujący zostaje przekierowany do strefy klienta. Jeśli nie założył wcześniej konta, zostanie poproszony o jego utworzenie.

f) Kupujący wypełnia następnie informacje dotyczące swojej tożsamości oraz dane dostawy i dane rozliczeniowe, jeśli adres rozliczeniowy jest inny.

g) Następnie Kupujący wybiera metodę dostawy.

h) Kupujący uzyskuje dostęp do podsumowania zamówienia. Aby sfinalizować zamówienie, Kupujący musi zaakceptować niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zaznaczając pole), a także Politykę prywatności i plików cookie Kupującego, a następnie kliknąć przycisk oznaczony "Przejdź do płatności".

i) Ten ostatni krok (wspomniany w punkcie h) czyni zamówienie ostatecznym dla Kupującego. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej w sposób opisany w poprzednich punktach, staje się ono również ostateczne dla Sprzedającego w momencie otrzymania zatwierdzenia transakcji (płatności) od swojego dostawcy usług płatniczych (w tym przypadku jest to usługa Stripe).

Kupujący rozumie i akceptuje bez zastrzeżeń, że żadne zamówienie nie zostanie przyjęte ani przetworzone przez Sprzedawcę bez ważnej płatności w imieniu (zarejestrowanego) posiadacza karty.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość e-mail (na podany przez niego adres) z potwierdzeniem zamówienia, zestawieniem zamówionych produktów oraz załączoną do niego kopią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w formacie umożliwiającym łatwe zapisanie lub wydrukowanie przez Klienta (np. PDF).

Artykuł 6: Ceny

W okresie obowiązywania oferty, ceny Produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny nie ulegną podwyższeniu, chyba że ceny zostaną zmienione w wyniku zmian stawek VAT lub innych obowiązujących przepisów.

Nasze ceny zawierają wszystkie podatki, oraz koszt standardowego opakowania.

Ceny podane na stronie są gwarantowane w momencie składania zamówienia, w zależności od dostępności. Ceny podane są w złotych, obowiązują na terenie całego kraju i zawierają polski podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana obowiązującej stawki podatku VAT zostanie automatycznie odzwierciedlona w cenie produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę na jego stronie.

Artykuł 7: Płatność

7.1 Metody płatności

Kupujący gwarantuje Sprzedającemu, że jest posiadaczem środka płatniczego użytego do złożenia zamówienia na Stronie internetowej. W przeciwnym razie Klient gwarantuje posiadanie autoryzacji posiadacza środka płatniczego użytego do złożenia zamówienia.

Sprzedający oferuje swoim Klientom następujące sposoby płatności:

Karty bankowe: Carte Bleue, Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Blik y Przelewy24.

7.2 Warunki płatności

Płatności dokonuje się wyłącznie za pomocą środków płatniczych udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego. Ponieważ wszystkie ceny podawane są w złotych, zamówienia muszą być opłacane w tej samej walucie i zawierać wszystkie podatki i opłaty. Kupujący ponosi wszelkie dodatkowe opłaty celne, jak również wszelkie dodatkowe opłaty zafakturowane przez jego bank lub instytucję finansową w związku z zamówieniem.

Po zatwierdzeniu płatności zamówienie zostanie przetworzone przez Sprzedającego zgodnie z procesem zamawiania opisanym w artykule 5.

7.3 Bezpieczeństwo

Przetwarzanie zamówień kartą kredytową na naszej stronie jest całkowicie bezpieczne. Użytkownik zostanie obciążony po opłaceniu zamówienia.

Witryna Sprzedającego korzysta z platformy bankowej Stripe. Twoje dane są zatem szyfrowane przy użyciu procesu SSL, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo.

Numer karty bankowej nie jest przechowywany na serwerze ani drukowany. Zamówienie zatwierdzone przez klienta na stronie internetowej będzie skuteczne dopiero po zatwierdzeniu przez centralną sieć kart kredytowych.

Artykuł 8: Warunki ważności zamówień, anulowania przez Sprzedającego i przeniesienia własności

Produkty mogą być nabywane wyłacznie przez osoby fizyczne do użytku osobistego i konsumpcji.

Przed złożeniem zamówienia Kupujący oświadcza, że posiada pełną zdolność prawną do zaciągnięcia zobowiązania na podstawie niniejszych OWS, bez ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie przez Sprzedającego. Sprzedający w żadnym wypadku nie może być zobowiązany do weryfikacji zdolności do czynności prawnych osób go odwiedzających i Kupujących. W związku z tym, jeśli osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych zamówi produkty w Witrynie, jej opiekunowie prawni (w szczególności rodzice, opiekunowie) przejmą pełną odpowiedzialność za to zamówienie i będą musieli zapłacić cenę.

Produkty stają się własnością Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny i otrzymania jej przez Sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania zamówienia i dostawy w przypadku braku płatności lub odmowy autoryzacji płatności przez oficjalnie akredytowane organizacje bankowe zwyczajowo działające w Internecie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia złożonego przez Kupującego, w przypadku którego istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie lub gdy Sprzedający podejrzewa nieuczciwe zachowanie ze strony Kupującego.

Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta użytkownika i składania zamówienia są wiążące dla Kupującego. W przypadku błędu w danych Klienta lub odbiorcy zamówienia, Sprzedający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niemożność dostarczenia zamówionego Produktu (Produktów), które można przypisać niedokładnym informacjom podanym przez Kupującego.

Sprzedawca może sprawdzać zamówienia złożone za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. W celu ochrony przed wszelkimi nieuczciwymi praktykami, Dział Obsługi Klienta może poprosić Kupującego o dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających niezbędnych do zatwierdzenia zamówienia, które wydaje się podejrzane (kserokopia dowodu osobistego, potwierdzenie adresu itp.).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia od Kupującego, który nie zapłacił w całości za poprzednie zamówienie lub z którym toczy się spór dotyczący płatności.

Artykuł 9: Dostawa i odbiór Produktów

9.1 Metody i koszty dostawy

Laboratoire NUTERGIA oferuje swoim Klientom następujące metody dostawy:

Zamówienie na co najmniej 4 produkty: darmowa dostawa.

Zamówienia na mniej niż 4 produkty: dostawa w cenie od 17 do 22 złotych, w zależności od wybranej metody dostawy.

Uwaga ! Nasze produkty są dostarczane wyłącznie na terenie Polski.

9.2 Reklamacje do przewoźnika

Sprzedawca zaleca Kupującemu sprawdzenie u przewoźnika przy odbiorze, czy zamówienie nie zostało uszkodzone.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że przesyłka była otwierana lub nosi wyraźne oznaki zepsucia, Kupujący ma 10 dni od daty dostawy na zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i reklamacji do przewoźnika.

Klient może również złożyć skargę do Sprzedawcy na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, który dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w rozsądnym terminie.

9.3 Czas dostawy

Orientacyjny średni czas dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych od momentu zarejestrowania zamówienia wysłanego przed godziną 12:00 w południe od poniedziałku do piątku.

Czas dostawy biegnie od momentu wysłania zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący jest informowany, że te czasy dostawy są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą się różnić w zależności od okoliczności.

Na podstawie art. 543 §1 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014 r. Poz.121), « Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy ». W przypadku przekroczenia ustawowego 30-dniowego terminu dostawy, Kupujący może anulować zamówienie i zażądać zwrotu kosztów, jeśli po wysłaniu formalnego zawiadomienia listem poleconym lub pocztą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta Sprzedającego z prośbą o realizację zamówienia, Sprzedający nie zrobi tego w tym nowym terminie. Zwrot zostanie dokonany, zgodnie z wyborem Klienta i nastąpi nie później niż 14 dni po złożeniu przez Klienta wniosku o zwrot.

W przypadku zwrotu Produktu (Produktów) do Sprzedającego przez Klienta (nieodebrana paczka, błąd w adresie dostawy itp.), Kupujący będzie musiał ponownie zapłacić koszty dostawy, w zależności od wybranej metody, w celu ponownego wysłania zamówienia przez Sprzedającego.

W przypadku opóźnienia lub anulowania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej zgodnie z postanowieniami art. 1218 Kodeksu cywilnego, Klient nie może powoływać się na odpowiedzialność Sprzedającego.

Zdarzenia będące następstwem sytuacji klimatycznej, pandemicznej, bakteriologicznej, wojskowej, politycznej lub wynikające z działania rządu lub administracji rządowej, wojna, niepokoje społeczne, wypadki, niemożność dostawy i, bardziej ogólnie, wszelkie inne podobne okoliczności lub sytuacje będące poza kontrolą Sprzedającego, oprócz tych zwykle akceptowanych przez orzecznictwo polskich sądów i trybunałów, są uważane za przypadki siły wyższej zwalniające Sprzedawcę z obowiązku dostawy.

Ze względu na dostępność, Sprzedający może wyjątkowo podjąć decyzję o dostarczeniu zamówienia do Klienta w kilku transzach, bez konieczności ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek dodatkowych kosztów dostawy.

Artykuł 10: Transport

Produkty są pakowane przez Sprzedającego na koszt i w imieniu Kupującego.

O ile strony nie uzgodniły inaczej, koszty transportu i odbioru ponosi Klient i są one wskazane na stronie zamówienia oraz wliczone w cenę końcową.

Ryzyko związane z produktami przechodzi na Kupującego z chwilą zrealizowania przez niego zamówienia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas dostawy lub opóźnień, wyłączną odpowiedzialność ponosi przewoźnik wybrany przez Kupującego.

W razie potrzeby Klient może kierować wszelkie zapytania na adres biuro@nutergia.pl.

Artykuł 11: Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od jego złożenia, bez konieczności podawania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazany przez Klienta otrzyma zamówione Produkty.

Zgodnie z artykułem 38 Ustawy o prawach konsumenta, Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień dotyczących dostawy Produktów, które zostały rozpieczętowane po dostawie i które nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych lub zdrowotnych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi najpierw poinformować Nutergia Polska Sp. z o.o., ul. Helenowska 1, 05-805 Otrębusy, Polska pod numerem telefonu: 22 720 64 97 (usługa bezpłatna + cena połączenia - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00) o swojej decyzji o odstąpieniu od przedmiotowego zamówienia w drodze jednoznacznego oświadczenia z tematem "Prawo odstąpienia od umowy" (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Dział Obsługi Klienta przekaże Kupującemu, który skorzystał z tego prawa, instrukcje dotyczące zwrotu.

Aby termin do odstąpienia od umowy był przestrzegany, Kupujący musi wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę jego zamówienia, tj. kwotę za przedmiot (y) podlegający(e) odstąpieniu oraz koszty dostawy związane z wysłaniem zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów odpowiadających sposobowi dostawy innemu niż najtańszy standardowy sposób dostawy proponowany przez Sprzedającego) nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktów przez Sprzedającego.

Koszt zwrotu Produktu(ów) podlegającego(ych) wycofaniu ponosi Kupujący, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu w zamówieniu, który można przypisać Sprzedającemu. Tylko w tym ostatnim przypadku Sprzedający poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu(ów).

Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Kupującego. Laboratoire Nutergia może odroczyć zwrot kosztów do czasu otrzymania Produktu(ów) będącego(ych) przedmiotem odstąpienia, zgodnie z postanowieniami artykułu L221-24 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego.

Kupujący musi odesłać lub zwrócić Produkt(y) nowy(e), nieużywany(e) i w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym (nie rozpieczętowanym), wraz z wszelkimi akcesoriami, instrukcjami obsługi i inną dokumentacją, do Nutergia Polska na następujący adres: ul. Helenowska 1, 05-805 Otrębusy, Polska, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Nutergia Polska poinformowała o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Klient zwróci Produkt(y) przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu(-ów) wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania Produktu(-ów).

Po otrzymaniu przesyłki przez Sprzedawcę, jeśli okaże się, że Produkt(y) był(y) otwierany(e) i/lub używany(e) przez Klienta, Dział Obsługi Klienta nie będzie w stanie dokonać zwrotu pieniędzy za Produkt(y). Po upływie okresu 14 dni lub jeśli wszystkie powyższe warunki nie zostały spełnione, kupujący nie ma już możliwości odstąpienia od umowy, a zamówienie nie może być już przedmiotem odstąpienia od umowy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

Artykuł 12: Gwarancja

12.1 Wszystkie Produkty sprzedawane przez Laboratoire Nutergia są objęte prawną gwarancją zgodności w oparciu o art.

Art. 43b. p.1 Ustawy o prawach konsumenta:

"Sprzedawca dostarcza towary zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie rozbieżności zaistniałe w momencie dostawy.

Ponosi on również odpowiedzialność za brak zgodności wynikający z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli ta ostatnia była jego obowiązkiem w ramach umowy lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność".

"Towar jest zgodny z umową:

1° Jeżeli nadaje się do użytku, jakiego zwykle oczekuje się od podobnych towarów oraz, w stosownych przypadkach:

- jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma cechy, które sprzedawca przedstawił kupującemu w formie próbki lub modelu;

- ma właściwości, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;

2° lub jeżeli posiada cechy określone w drodze wzajemnego porozumienia między stronami lub nadaje się do jakiegokolwiek szczególnego zastosowania pożądanego przez kupującego, na które zwrócił on uwagę sprzedawcy i które zostało przez niego zaakceptowane".

"Wszelkie roszczenia wynikające z braku zgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od daty dostawy towaru".

W ramach prawnej gwarancji zgodności Sprzedający informuje Klienta, że:

- ma okres dwóch lat od daty dostawy towaru na podjęcie działań;

- jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia niezgodności towaru z umową przez okres sześciu miesięcy od dostawy towaru. Okres ten zostaje przedłużony do dwudziestu czterech miesięcy od dnia 18 marca 2016 r., z wyjątkiem towarów używanych.

Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od jakiejkolwiek gwarancji handlowej udzielonej przez Sprzedającego.

Klient może powołać się na rękojmię za wady ukryte rzeczy sprzedanej i w takim przypadku może wybrać pomiędzy odstąpieniem od umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży lub zażądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

12.2 Klient korzysta również z rękojmi na wady ukryte

Artykuł 556 § 1ustawy Kodeks cywilny:

"Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do jakiego była przeznaczona, lub które ograniczają ten użytek w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby jej lub zapłaciłby za nią niższą cenę, gdyby o nich wiedział"

Artykuł 568 § 1 ustawy Kodeks cywilny:

"Powództwo wynikające z wad ukrytych musi zostać wniesione przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

W przypadku przewidzianym w art. 568 § 2 « roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady ».

W ramach gwarancji na wady ukryte, w przypadku stwierdzenia wady ukrytej, Sprzedający oferuje, według wyboru Klienta, po potwierdzeniu istnienia wady:

- albo zwrot pełnej ceny po zwróceniu Produktu,

- lub częściowy zwrot ceny, jeśli Klient zatrzyma wadliwy Produkt.

12.3 Aby skorzystać z niniejszych gwarancji, Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Klient nie może domagać się gwarancji, jeśli Produkt został poddany najmniejszej modyfikacji lub jeśli Produkt został uszkodzony podczas dostawy lub użytkowania. Pozorne wady również nie stanowią podstawy do udzielenia gwarancji.

12.4 Procedura zwrotu Produktu w ramach gwarancji.

Jeśli Kupujący chce skorzystać z gwarancji na Produkt, proszony jest o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta sprzedawcy, aby ten mógł poinformować go o adresie, na który należy zwrócić Produkt w celu jego przetestowania. Koszty przesyłki zostaną pokryte z góry przez Kupującego. Po otrzymaniu i przetestowaniu Produktu, jeśli spełnia on warunki gwarancji, Dział Obsługi Klienta zwróci koszty zwrotu poniesione przez Kupującego i zwróci się do Kupującego w celu określenia warunków realizacji gwarancji.

Artykuł 13: Siła wyższa i podstawy zwolnienia z odpowiedzialności

Sprzedawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności we wszystkich przypadkach, w których niewykonanie jego zobowiązań wynika z winy osoby trzeciej, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, lub Klienta, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej. Działania rządu lub administracji rządowej, wojna, niepokoje społeczne, wypadki i niemożność uzyskania dostaw są uważane za przypadki siły wyższej, które zwalniają Sprzedającego z obowiązku dostawy, oprócz tych zwykle akceptowanych przez orzecznictwo polskich sądów i trybunałów. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku bezpośrednich lub pośrednich szkód, przewidywalnych lub nie, spowodowanych korzystaniem z Witryny.

W każdym przypadku, jeżeli Sprzedawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta, którą można przypisać wyłącznie złożeniu zamówienia, odpowiedzialność taka będzie nieodwołalnie ograniczona do kwoty danego zamówienia zapłaconej przez Kupującego.

Jeżeli zdarzenia stanowiące siłę wyższą (lub podobne) mogą zagrozić realizacji zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do rozwiązania umowy z danym Kupującym (Kupującymi) bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności z jego strony.

Wszelkie powiadomienia lub wnioski o anulowanie na mocy niniejszego artykułu mogą być składane poprzez wysłanie zwykłej wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego w jego zamówieniu i zwróci mu, w stosownych przypadkach, koszty poniesione w związku z tym zamówieniem za pomocą tych samych środków płatności i o ile Kupujący nie wskaże inaczej, na konto wskazane w momencie składania zamówienia.

Artykuł 14: Reklamacje, spory i jurysdykcja

Wszelkie reklamacje można kierować do Sprzedającego na następujący adres: biuro@nutergia.pl.

Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w rozsądnym terminie (30 dni roboczych).

W przypadku sporu dotyczącego zamówienia lub interpretacji niniejszych warunków, jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie po złożeniu skargi lub w stosownych przypadkach, w drodze mediacji, Tribunal de Commerce de Rodez będzie miał wyłączną jurysdykcję do rozstrzygnięcia sporu, a prawo francuskie będzie miało zastosowanie we wszystkich przypadkach.

W ramach pozasądowego rozstrzygania sporów Kupujący może skontaktować się z Europejskim Urzędem Mediacji Konsumenckiej za pośrednictwem następującego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Jeśli roszczenie nie zostanie rozwiązane polubownie lub w drodze mediacji, Kupujący może wnieść swoje roszczenie do właściwych sądów, o których mowa powyżej.

Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.