Polityka Prywatności NUTERGIA

Ostatnia modyfikacja: 24/08/2021

Celem niniejszej Polityki Prywatności Nutergia jest poinformowanie użytkownika o wszystkich procesach przetwarzania jego danych osobowych, które mogą być przeprowadzane przez Nutergia w ramach odwiedzania lub korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej (zwanej dalej « stroną internetową ») dostępnej pod adresem www.nutergia.com oraz o sposobie, w jaki użytkownik może skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do tych danych.

« Dane osobowe »: termin ten odnosi się do wszystkich informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną (zwaną dalej « osobą, której dane dotyczą ») lub na podstawie których można go potencjalnie zidentyfikować, jeśli dane te są powiązane z innymi, dostępnymi danymi. Może to obejmować na przykład: nazwisko, imię, numer identyfikacyjny w rejestrze, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej elementów, które mogą być charakterystyczne dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

« Przetwarzanie » oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych przez Administratora Danych (Nutergia) lub jego Podwykonawców na danych osobowych użytkownika, gdy takie dane są przechowywane na nośniku elektronicznym lub fizycznym;

Przetwarzanie może obejmować gromadzenie danych, ich usuwanie, przekazywanie lub udostępnianie;

« Administrator danych » oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki operacji przetwarzania;

« Podmiot przetwarzający » oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, departament lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami administratora.

Artykuł 1: Jaki jest cel Polityki Prywatności i do kogo ma ona zastosowanie?

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkownika jako « osoby, której dane dotyczą » (na przykład jako odwiedzającego lub użytkownika Witryny, ale także jako klienta lub potencjalnego klienta) o przetwarzaniu jego danych osobowych, które może być prowadzone przez Nutergia oraz o tym, w jaki sposób może on korzystać ze swoich praw.

Odwiedzając Witrynę lub kontaktując się z firmą Nutergia, użytkownik rozumie i akceptuje bez zastrzeżeń, że niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do użytkownika w całości we wszystkich kontaktach lub kontaktach z firmą Nutergia oraz że nie zastępuje ona Polityki Prywatności Partnerów handlowych firmy Nutergia (w przypadku, gdy ci ostatni przetwarzają dane osobowe użytkownika).

Użytkownik zgadza się i rozumie, że Nutergia może aktualizować i dostosowywać niniejszą Politykę Prywatności i Plików cookies w dowolnym momencie bez powiadomienia oraz że obowiązującą wersją jest wersja obowiązująca w momencie złożenia wniosku. (Zawsze wskazujemy datę ostatniej modyfikacji na pierwszej stronie. Wcześniejsze wersje są dostępne na żądanie).

Artykuł 2: Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Nutergia zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej « RODO »), a także wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych, takich jak francuska ustawa nr 2018-793 z dnia 20 czerwca 2018 r. O ochronie danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkownika (w rozumieniu RODO) w kontekście przetwarzania opisanego poniżej w niniejszej Polityce Prywatności jest Laboratorium Nutergia SAS z kapitałem w wysokości 253 400 euro, z siedzibą przy rue Claude Bernard, 12700 Capdenac, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym i Spółek Rodez pod numerem 006 380 042 (zwana dalej « Nutergia »).

Z inspektorem ochrony danych osobowych Nutergia można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: privacy@nutergia.fr.

Artykuł 3: Informacje lub dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika.

Odwiedzając Witrynę lub kontaktując się z firmą Nutergia, niezależnie od tego, czy użytkownik działa jako osoba fizyczna we własnym imieniu, czy w imieniu innej osoby fizycznej lub podmiotu, użytkownik rozumie i zgadza się, że odwiedzając Witrynę lub kontaktując się z firmą Nutergia, ponosi wyłaczną odpowiedzialnośc za dokładnośc danych osobowych dotyczących użytkownika lub osób trzecich, które przekazuje Administratorowi Danych.

W przypadku przekazywania danych dotyczących osób trzecich, użytkownik gwarantuje firmie Nutergia, że uprzednio uzyskał wszelkie niezbędne zgody od zainteresowanych osób trzecich na przekazanie tekich danych.

Nutergia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku nieautoryzowanego lub niedokładnego przekazania danych dotyczących użytkownika lub osób trzecich, ani za jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do konta służbowego użytkownika. W takim przypadku osoba, która przekazuje dane lub zezwala osobie trzeciej na dostęp do swojego konta, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zwalnia firmę Nutergia ze wszystkich postępowań lub roszczeń w tym zakresie.

Artykuł 4: Rodzaje przetwarzanych przrz nas danych osobowych oraz cele i podstawy prawne takiego przetwarzania.

Za pośrednictwem funkcjonalnych plików cookies:

Gromadzone dane: Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę bez rejestracji (wyłacznie za pośrednictwem funkcjonalnych plików cookies). Nutergia może mieć dostęp do adresu IP użytkownika, wyszukiwanych haseł i ewentualnie rodzajów napotkanych błędów.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Utrzymanie i ulepszanie Witryny mające za podstawę prawną uzasadnione interesy Nutergia w zakresie ciągłego ulepszanie swoich usług (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Za pośrednictwem analitycznych plików cookies:

Gromadzone dane: Adres IP użytkowników może być gromadzony przez Nutergia w celu tworzenia półanonimowych statystyk.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Nutergia wykorzystuje niektóre pliki cookie Google Analytics do zbierania anonimowych informacji o korzystaniu z jej usług. Nutergia ma dostęp do tych danych w formie półanonimowych statystyk.

Nutergia zawsze prosi o zgodę zainteresownych osób przed wdrożenmiem analitycznych plików cookie za pośrednictwem swojego « banera plików cookie » (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Korzystanie z analitycznych plików cookie jest również usprawiedliwione prawnie uzasadnionym interesem firmy Nutergia polegającym na optymalizacji działania Witryny i realizacji jej celu społecznego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookie Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl.

Aby się skontaktować:

Gromadzone dane: Nazwisko, imię, adres e-mail, treść wiadomości e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia firmie Nutergia odpowiadania na prośby o informacje wysyłane pocztą elektroniczną na adres kontaktowy podany dla danego kraju.

Gromadzone dane stanowią odpowiedź na uzasadniony interes Administratora Danych polegający na odpowiadaniu na zapytania swoich klientów lub potencjalnych klientów, a także są uzasadnione, w stosownych przypadkach, na podstawie wykonania środków przedumownych zainicjowanych przez samą osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

 

Zebrane dane:

osoby fizyczne: nazwa użytkownika, nazwisko, imię, pocztowy adres rozliczeniowy, pocztowy adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu służbowego, hasło, specjalizacja, miasto, kraj, preferencje w zakresie ustawień konta i dostępu, komunikacji, itp.

Profesjonaliści: nazwa użytkownika, nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu służbowego, hasło, specjalizacja, miasto, kraj, preferencje w zakresie ustawień konta i dostępu, komunikacji, itp.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane te są niezbędne, aby móc zaoferować odwiedzającemu dostęp i korzystanie z usług platformy zarezerwowanej dla profesjonalistów (dostępnej pod adresem url: pro.nutergia.com). dane te są przetwarzane na podstawie umowy lub w celu przygotowania umowy dotyczącej tej usługi (atr.6 ust. 1 lit.b RODO).

Podczas składania zamówienia w części e-commerce Witryny:

Gromadzone dane: dane osobowe, nazwisko, imię, tytuł, adres e-mail, hasło, rodzaj zamówionego produktu (produktów) i dane do faktury, adres dostawy i fakturowania, przetwarzanie płatności, itp.).

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia złożenia zamówienia w sekcji e-commerce naszej Witryny.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy w celu umożliwienia odwiedzającym Witrynę składania zamówień online w Witrynie (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Dane te mogą być następnie przrtwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (podatkowych i rachunkowych) Administratora Danych (atr.6 ust. 1 lit.c RODO).

Gdy użytkownik składa zamówienie, niektóre dane rozliczeniowe takie jak kwota, metoda płatności i konto wystawcy, są przetwarzane bezpośrednio przez użytkownika do dostawcy usług płatniczych, wyłacznie w celu realizacji zamówienia. Dane te są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostawcy usług płatniczych.

Zarządzanie danymi dostawców:

Gromadzone dane: Nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu osoby kontaktowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych lub przedumownych zawartych przez Administratora Danych z jego dostawcami w celu wykonania lub przygotowania umów (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Dalsze przetwarzanie tych danych jest również uzasadnione na podstawie obowiązków prawnych, którym podlega Nutergia (w szczególności w kwestiach księgowych lub podatkowych; art. 6 ust. 1 lit.c RODO).

Nasz newsletter:

Gromadzone dane: tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail, kraj.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikatorów marketingowych i spersonalizowanych reklam od Administratora Danych na podstawie wyraźnej, konkretnej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

Artykuł 5: Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Za pośrednictwem funkcjonalnych plików cookie:

Ten typ plików cookie jest zawsze usuwany po zakończeniu sesji.

Za pośrednictwem analitycznych plików cookie:

Nutergia nie przechowuje danych osobowych za pośrednictwem tego typu plików cookie, a jedynie częściowo anonimowe statystyki. Adresy IP użytkowników/odwiedzających są przechowywane przez okres wskazany w Polityce Prywatności i Plików cookie Google, która jest dostępna pod następującym linkiem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl.

Aby się skontaktować:

6 miesięcy od ostatniego kontaktu, jeśli zamówienie nie jest realizowane.

 

 

Podczas składania zamówienia w części e-commerce Witryny:

W celu realizacji zamówienia, a następnie przez okres 36 miesięcy w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych i księgowych.

W ramach zarządzania danymi dostawców:

Przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 1 roku w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych i księgowych.

Wysyłanie newlettera:

Dopóki dana osoba nie wycofa swojej zgody.

Artykuł 6: Przekazywanie danych osobowych

Nutergia może udzielić dostępu do przetwarzanych przez siebie danych osobowych swoim współpracownikom lub pracownikom, którzy są umownie zobowiązani do zachowania poufności i przetwarzania danych zgodnie z jej instrukcjami.

W niektórych przypadkach Nutergia może zwrócić się do Podwykonawców (w rozumieniu RODO) o przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Nutergia zawsze dba o to, aby ci Podwykonawcy byli zobowiązani do zachowania poufności, a także do przetwarzania danych zgodnie z jej instrukcjami oraz poprzez zagwarantowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Jeśli dane użytkownika sa przechowywane lub przetwarzane przez podwykonawcę mającego siedzibę w kraju, który nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, takie przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy « decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony » wydana przez Komisję Europejską ma zastosowanie do danego kraju i jeśli dany podwykonawca zapewni wystarczające gwarancje umowne i techniczne w odniesieniu do bezpieczeństwa przetwarzania.

Ponadtwo, zgodnie z art. 49 ust. 1 lit.b RODO, w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych, przekazanie lub zestaw przekazań danych osobowych do Podwykonawcy w państwie trzecim lub przez organizację międzynarodową może nastąpić wyłacznie na podstawie wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a Nutergia lub wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą oraz jeżeli Nutergia jest przekonana, że kraj lub organizacja międzynarodowa nie podlega przepisom lub zasadom, które zagrażają integralności danych osobowych przetwarzanych przez Podwykonawcę.

W przypadku reorganizacji, całkowitego lub częściowego przeniesienia działalności lub w przypadku upadłości, Nutergia może przekazać przetwarzane przez siebie dane osobowe użytkownika nowym podmiotom lub nowym stronom trzecim prowadzącym w całości lub w części działalność zawodową Administratora Danych.

W stosownych przypadkach Nutergia podejmie uzasadnione próby poinformowania osób, których dane dotyczą, przed przekazaniem ich danych stronie trzeciej, ale osoby, których dane dotyczą rozumieją, że nie jest to technicznie lub komercyjnie wykonalne we wszystkich sytuacjach.

Możliwe jest również, że w wyjątkowych przypadkach Nutergia może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na mocy nakazu sądowego lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub ustawodawstwem. W takim przypadku Nutergia dołoży uzasadnionych starań aby poinformować zainteresowane osoby z wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przez prawo.

Nutergia w żadnym wypadku nie sprzedaje ani nie wypożycza przetwarzanych przez siebie danych osobowych ani nie udostępnia ich komercyjnie stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej lub w stosownych przypadkach, na podstawie uprzedniej zgodny użytkownika.

Artykuł 7 - Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przyjęte przez firmę Nutergia w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

Nutergia opracowała odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, sfałszowaniu, modyfikacji, nieuprawnionemu dostępowi lub przypadkowemu powiadomieniu osób trzecich o danych osobowych użytkownika (a także wszelkiemu innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu).

Zainteresowane osoby rozumieją i akceptują, że jest to zobowiązanie ze strony firmy Nutergia (w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania) i że Nutergia nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub w przypadku zdarzeń, które wymagałyby od niej podjęcia nieproporcjonalnych środków z technicznego i finansowego punktu widzenia. W przypadku wycieku danych Nutergia zobowiązuje się powiadomić właściwy organ ochrony danych w wymaganym terminie.

W odniesieniu do korzystania z Witryny, osoby, których dane dotyczą zgadzają się zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez firmę Nutergia i podejmować środki zapobiegające wyciekom. Zainteresowane osoby zgadzają się również, w miarę możliwości, zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do ich komputera, osobistej sesji lub skrzynki pocztowej lub, bardziej ogólnie, do ich osobistych urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety lub nieautoryzowanemu dostępowi na podstawie ich adresu IP i danych identyfikacyjnych.

Artykuł 8 - Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę Nutergia.

Dostęp, sprostowanie i usunięcie danych:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub, z zastrzeżeniem uzasadnionego powodu, usunięcia swoich danych (przetwarzanych przez Nutergia).

Takie usunięcie danych nie jest możliwe, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do uzasadnienia lub obrony w postępowaniu sądowym.

Osoby, których dane dotyczą, przyjmują do wiadomości, że w przypadku żądania usunięcia ich danych osobowych, niektóre produkty i usługi mogą nie być już dla nich dostępne od firmy Nutergia.

Ograniczenie przetwarzania:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, w szczególności jeśli kwestionują dokładność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się usunięciu danych.

Osoby, których dane dotyczą przyjmują do wiadomości, że jeśli przetwarzanie ich danych osobowych zostanie ograniczone (w stosownych przypadkach), niektóre produkty i usługi mogą nie być już dla nich dostępne od Nutergia.

Przenoszenie danych:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo otrzymać swoje dane osobowe (lub zwrócić się do firmy Nutergia o przekazanie ich innemu administratorowi danych) w ustrukturyzowanej, zwyczajowej i nadającej się do odczytu komputerowego formie.

Takie otrzymanie lub przekazanie nie jest możliwe, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym.

Zautomatyzowane decyzje i profilowanie:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie podlegać indywidualnym decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeśli miałoby to dla nich znaczące konsekwencje prawne lub osobiste. Osoby, których dane dotyczą, mogą również sprzeciwić się profilowaniu.

Uwaga! Platformy stron trzecich, takie jak Facebook, mogą tworzyć profile na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie zaimplementowanych na Platformie, na przykład za pośrednictwem linków do udostępniania. W takim przypadku osoby zainteresowane powinny skontaktować się z odpowiednimi platformami na podstawie ich własnych polityk prywatności i plików cookie.

NUTERGIA nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji o istotnych konsekwencjach prawnych lub indywidualnych dla osób, których dane dotyczą, i nie angażuje się w profilowanie. Niemniej jednak osoby, których dane dotyczą, które uważają, że znajdują się w takiej sytuacji, mogą skontaktować się z Nutergia, aby zażądać ograniczenia lub zaprzestania takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody:

Osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów.

Osoby, których dane dotyczą przyjmują do wiadomości, że jeśli przetwarzanie ich danych osobowych zostanie ograniczone (w stosownych przypadkach) niektóre produkty i usługi mogą nie być już dla nich dostępne od Nutergia.

Osoby, których dane dotyczą, zawsze mają prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takich przypadkach, nie muszą podawać żadnych powodów.

W zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na ich uprzedniej zgodzie, osoby, których dane dotyczą, mają prawo wycofać tę zgodę, kontaktując się z Nutergia lub klikając link rezygnacji podany w tym celu.

Korzystanie z przysługujących praw:

Osoby, których prawa wynikają z korzystania z Witryny, mogą skorzystać z przysługujących im praw, kontaktując się z firmą Nutergia wysyłając wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego w Witrynie, załączając kopię dowodu tożsamości jako załącznik (wyłącznie do celów identyfikacyjnych, kopia ta zostanie niezwłocznie zniszczona) lub pocztą, załączając kopię dowodu tożsamości jako załącznik, na następujący adres: privacy@nutergia.fr.

NUTERGIA

Do wiadomości inspektora ochrony danych

NUTERGIA - Grupa Nutergia - BP52 - 12700 Capdenac.

NUTERGIA poinformuje użytkownika o swojej odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku i może, w zależności od okoliczności, wystąpić o przedłużenie tego terminu o maksymalnie dwa miesiące po upływie pierwszego 30-dniowego okresu. (art. 12.3 RGPD).

Artykuł 9. Chcesz zadać nam pytanie lub złożyć skargę?

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone i że firma Nutergia nie zaoferowała mu satysfakcjonującej rekompensaty, zawsze może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych (we Francji CNIL).

Jak to zrobić?

Na stronie internetowej CNIL (www.cnil.fr ):

W niektórych szczególnych przypadkach za pośrednictwem internetowej infolinii ds. skarg;

w innych przypadkach nieobjętych usługą teleserwisu, za pośrednictwem usługi "Potrzebujesz pomocy".

Pocztą, pisząc na adres CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Zgodnie z art. 77 i kolejnymi RODO osoby, których dane dotyczą, mieszkające w innym państwie członkowskim UE, mogą również złożyć skargę do własnego organu ochrony danych.

Skarga do organu ochrony danych pozostaje bez uszczerbku dla wszczęcia (ewentualnego) postępowania przed sądem cywilnym (w przypadku szkód poniesionych w wyniku naruszenia praw osoby, której dane dotyczą).

Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.